DR. DARJA PICIGA

Striving for a better future

DARJA PICIGA [03488]
Osebna bibliografija za obdobje 1979-2012
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek
1.  HOJNIK-ZUPANC, Ida, HORVAT, Ludvik, PICIGA, Darja. Starost otrok pri vstopu v šolo in znaki neprilagojenega vedenja. Anthropos (Ljublj.), 1981, letn. 11, št. 2/3, str. 27-35, . Ilustr. [COBISS.SI-ID 9983330

2.  HOJNIK-ZUPANC, Ida, PICIGA, Darja. Empirična primerjava različnih pristopov v proučevanju razumevanja realnosti pri predšolskih otrocih. Anthropos (Ljublj.), 1987, št. 1/2, str. 144-151, . Ilustr. [COBISS.SI-ID12621661
3.  PICIGA, Darja. Eksperimenti o poticanju razvoja mišljenja i neki suvremeni trendovi u razvojnoj psihologiji. Život šk., 1989, letn. 38, št. 5, str. 389-404. [COBISS.SI-ID 11260674
4.  PICIGA, Darja. Povezave med razvojem fizične kavzalnosti, socialne kavzalnosti in logično-matematičnih operacij subjekta. Anthropos (Ljublj.), 1989, 20, št. 5-6, str. 130-148. [COBISS.SI-ID 12913922
5.  PICIGA, Darja. Eksperimenti o poticanju razvoja mišljenja i neki suvremeni trendovi u razvojnoj psihologiji. Život šk., 1990, 39, št. 1, str. 23-40. [COBISS.SI-ID 13957634
6.  PICIGA, Darja. Psychological conceptions of physical causality and implications for science curriculum. Sch. field (Print ed.), 1991, 2, št. 1/2, str. 61-84. [COBISS.SI-ID 57608704
7.  PICIGA, Darja. Tudi nagrada lahko škodi. Educa (Nova Gorica), 1992, 2, št. 1/2, str. 20-25. [COBISS.SI-ID 54265344
8.  PICIGA, Darja. Rezultati mednarodnih primerjalnih študij naravoslovja za osnovno šolo: kaj nam pomenijo?. Educa (Nova Gorica), 1993, 3, št. 1/2, str. 83-90. [COBISS.SI-ID 54562304

9. PICIGA, Darja, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara. Rezultati mednarodnih primerjalnih študij naravoslovja za osnovno šolo: Slovenski učenci v IAEP študiji. Educa (Nova Gorica), 1993, 3, št. 3, str. 163-174, . Ilustr. [COBISS.SI-ID54588160]

10.  PICIGA, Darja. Formalno-logično mišljenje in procesi spoznavanja v naravoslovju. Kem. šoli, junij 1993, 5, št. 3, str. 13-16. [COBISS.SI-ID 60365056
11.  PICIGA, Darja. Introduction : TEMPUS project "Primary science development". Sch. field (Print ed.), 1994, 5, št. 3/4, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 33111
12.  PICIGA, Darja. Reflection on the first two years of the TEMPUS project "Primary science development". Sch. field (Print ed.), 1994, 5, št. 3/4, str. 99-125. [COBISS.SI-ID 33367
13.  PICIGA, Darja. Physical causality, social causality and logical-mathematical reasoning : the issue of generality and domain-specificity. V: PICIGA, Darja (ur.). Cognition, learning & instruction, (The School Field, Vol. 7, no. 3/4). Ljubljana: The Slovene Society of Research in the School Field, 1996, str. 79-108. [COBISS.SI-ID 135255
14.  PICIGA, Darja. Vpeljevanje kurikularnih novosti v državah Zahodne Evrope. Vzgoja izob., 1996, 27, št. 3, str. 6-11, . Ilustr. [COBISS.SI-ID 16747101
15.  PICIGA, Darja. The current curriculum policy in Slovenia in a broader context. Sch. field (Print ed.), 1997, vol. 8, št. 3/4, str. [95]-105. [COBISS.SI-ID 419671
16.  PICIGA, Darja. Private education in Slovenia in the context of educational reform. Slov. stud., 1998 (1995), 17, 1/2, str. 37-50. [COBISS.SI-ID 448599

1.02 Pregledni znanstveni članek
17.  PICIGA, Darja. Preverjanje Piagetove teorije kognitivnega razvoja: structure d'ensemble, formalno-logično mišljenje in model ekvilibracije. Anthropos (Ljublj.), 1989, 20, št. 3-4, str. 145-164. [COBISS.SI-ID 12869122

18.  PICIGA, Darja. Otroško razumevanje naravnih pojavov in pouk kemije. 1., Pristop pri mlajših učencih. Kem. šoli, 1992, 4, št. 3, str. 24-27. [COBISS.SI-ID 56420864
19.  PICIGA, Darja. Evropske raziskave o izobraževanju po 10. letu starosti : poročilo o kolokviju Sveta Evrope. Educa (Nova Gorica), 1992, 1, št. 6, str. 447-450. [COBISS.SI-ID 54260224
20.  PICIGA, Darja. Otroško razumevanje naravnih pojavov in pouk kemije. 3., Uporaba metode prostega eksperimentiranja. Kem. šoli, junij 1992, 4, št. 3, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 60275968
21.  PICIGA, Darja. Proučevanje srednješolskih kurikulumov v Evropi : poročilo o raziskovalni delavnici Sveta Evrope. Vzgoja izob., 1993, 24, št. 2, str. 30-34, . Ilustr. [COBISS.SI-ID 55612672
22.  PICIGA, Darja. Kako do škole po mjeri razvijene Evrope?. Život šk., 1993, 42, str. 465-474. [COBISS.SI-ID 32855
23.  PICIGA, Darja. Otroško razumevanje socialnih in psihičnih pojavov. Educa (Nova Gorica), 1994, 4, št. 1/2, str. 5-20, 1994, 4, št. 3, str. 105-123. [COBISS.SI-ID 54955264
24.  PICIGA, Darja. Raziskovanje šolstva in šolska politika : sožitje kljub inherentni protislovnosti?. Raziskovalec, december 1995, 25, št. 5/6, str. 50-54. [COBISS.SI-ID 162892]

 25.  PICIGA, Darja. Prostorska kognicija pri otrocih. Educa (Nova Gorica), 1998/99, let. 8, št. 1-2, str. 49-57. [COBISS.SI-ID 2880585
26.  PICIGA, Darja. Kakovostna šola za negotovo prihodnost. Vzgoja izob., 2000, letn. 31, št. 1, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 3515465

1.04 Strokovni članek
27.  NOVAK, Bogomir, PICIGA, Darja. Racionalna evalvacija srednješolskih programov : povzetki nekaj rezultatov raziskovalnega projekta Pedagoškega inštituta. NR, Naši razgl., 25.4.1986, št. 15, str. 430-431. [COBISS.SI-ID371031

28.  PICIGA, Darja. Eksperimenti s spodbujanjem mišljenja in nekateri sodobni trendi v razvojni psihologiji: 1.strukturalizem v piagetistični teoriji in v švicarski šoli socialne kognicije. Sodob. pedagog., 40, št. 7/8 (1989), str. 348-361. [COBISS.SI-ID 15661056
29.  PICIGA, Darja. Knjigi na pot. Otrok & družina, 1990, 37, št. 6, str. 6-7, . Ilustr. [COBISS.SI-ID 57029120
30.  PICIGA, Darja. Živi in neživi svet v otroških očeh. Otrok & družina, 1990, 37, št. 10, str. 10-11, 1990, 37, št. 11, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 57380608
31.  PICIGA, Darja. Prispevki razvojne psihologije k pouku naravoslovja. Didakta, 1991, št. 1, str. 44-46. [COBISS.SI-ID 26741250
32.  PICIGA, Darja. "Perspektive razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji: sistem, procesi, rešitve" : IV. poročilo Strokovne ekspertize. Didakta, marec 1992, izredna št., str. 2-4. [COBISS.SI-ID 45495808
33.  PICIGA, Darja. Kje so strokovni argumenti za zunanjo diferenciacijo? : razmišljanje ob poskusih z uvajanjem latinščine v osnovno šolo. Didakta, 1993, 2, št. 9, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 45700096
34.  PICIGA, Darja. Kako do kakovostne šole za mlade od 12. do 16. leta starosti : izkušnje nekaterih zahodnoevropskih držav. Šol. razgl., 5.4.1993-13.9.1993, let. 44, št. 7, 10-12, 13. [COBISS.SI-ID 140119
35.  PICIGA, Darja. Podhranjeno raziskovalno in razvojno delo. Šol. razgl., 1994, 45, št. 15, str. 4. [COBISS.SI-ID 34135
36.  PICIGA, Darja. Zgodnje učenje naravoslovja. Šol. razgl., 1994, 45, št. 17, str. 9. [COBISS.SI-ID 34391
37.  PICIGA, Darja. Zasebno šolstvo v Sloveniji v kontekstu sprememb v celotnem šolskem sistemu. Neprofit. manag., november 1997, let. 1, str. 12-15. [COBISS.SI-ID 409687
38.  PICIGA, Darja. Sporna metodologija primerjav v gradivu Vsebinska prenova osnovne šole. Šol. razgl., 1997, 48, št. 6, str. 8. [COBISS.SI-ID 181847

39. PICIGA, Darja. Dileme pri nadaljnem razvoju srednjega izobraževanja : razmišljanje ob vpeljevanju strokovnih gimnazij. Šol. razgl., 10.2.1997, št. 3, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 175959]

40.  PICIGA, Darja. "Vsebinska prenova osnovne šole" : sporna metodologija mednarodnih primerjav v gradivu. Šol. razgl., 27.1.1997, let. 48, št. 2, str. 13. [COBISS.SI-ID 410455
41.  PICIGA, Darja. Strokovne gimnazije - da ali ne? : zaradi vpeljevanja strokovnih gimnazij ne sme biti ogrožen obstoj splošnih gimnazij. Šol. razgl., 12.5.1997, let. 48, št. 9, str. 3. [COBISS.SI-ID 410711
42.  PICIGA, Darja. Priprava učnih načrtov : gimnazije. Šol. razgl., 22.9.1997, let. 48, št. 14, str. 2. [COBISS.SI-ID 238167
43.  PICIGA, Darja. Dve zasnovi "uskladitev s šolskimi sistemi razvitih držav". Šol. razgl., 6.10.1997, let. 48, št. 15, str. 3. [COBISS.SI-ID 237911
44.  PICIGA, Darja. Priporočila prihodnjim šolskim zgodovinarjem : razvoj šolstva je dolgotrajen proces. Šol. razgl., 10.11.1997, let. 48, št. 17, str. 6. [COBISS.SI-ID 409943
45.  PICIGA, Darja. Evropski sistemi srednjega izobraževanja s poudarkom na izobraževanju gimnazijskega tipa. Vzgoja izob., 1997, 28, št. 4, str. 4-12, . Ilustr. [COBISS.SI-ID 71326464
46.  PICIGA, Darja, SLIVAR, Branko. Evropski sistemi srednjega izobraževanja s poudarkom na izobraževanju gimnazijskega tipa. Vzgoja izob., 1997, let. 28, št. 5, str. 39-50. [COBISS.SI-ID 261463
47.  PICIGA, Darja. Vzgoja in izobraževanje za informacijsko družbo 21. stoletja - tudi v Sloveniji?. Tretji dan, mar. 1999, leto 28, št. 3, str. 42-48. [COBISS.SI-ID 3093812
48.  PICIGA, Darja. Znanje za prihodnje ali preteklo stoletje?. Vzgoja izob., 2000, letn. 31, št. 2/3, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 3610697
49.  PICIGA, Darja. Finski model prehoda v družbo znanja. Ampak (Ljubl.), junij-julij 2003, let. 4, št. 6/7, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 543820
50.  PICIGA, Darja. Globalno učenje za trajnostno, nizkoogljično prihodnost : podnebne spremembe: izzivi in priložnosti = Global learning for sustainable low carbon future : climate change: challenges and opportunities. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, 2011, letn. 5, št. 1, str. 23-32. [COBISS.SI-ID 1717116
51.  PICIGA, Darja. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot gradnik zelene ekonomije - slovenska pot v nizkoogljično družbo. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, 2011, letn. 5, št. 2, str. 22-30. [COBISS.SI-ID 1834876

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
52.  PICIGA, Darja, TANCIG, Simona. Koncepcije učenja in poučevanja pri delu z mladimi raziskovalci. V: BLAŽIČ, Marjan (ur.). Nadarjeni : stanje, problematika, razvojne možnosti : zbornik. Novo Mesto: Pedagoška obzorja, 1994, str. [81]-89. [COBISS.SI-ID 52987904

53. PICIGA, Darja. Development of science and technology and curriculum development. V: KOBAL, Edvard (ur.), DEESON, Eric (ur.). 2020 vision, Developing science/technology education in Central and Eastern Europe : proceedings of the international seminar organised by the Slovenian Science Foundation and the Slovenian National Commission for UNESCO, Ljubljana, February 23 - 25, 1995 under the auspices of UNESCO. Ljubljana: Slovenian Science Foundation, 1996, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 102487

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
54.  PICIGA, Darja. Teoretična spoznanja o razvoju mišljenja in pedagoška praksa. V: VALENČIČ, Teja (ur.). Zbornik referatov. Radovljica: Didakta, 1990, 1990, str. 30-40. [COBISS.SI-ID 52663808

55.  PICIGA, Darja. Teoretična spoznanja o razvoju mišljenja in pedagoška praksa. V: VALENČIČ, Teja (ur.). Zbornik referatov. Radovljica: Didakta, 1990, str. 30-40. [COBISS.SI-ID 27875586
56.  PICIGA, Darja, TANCIG, Simona. Učitelji - mentorji mladih raziskovalcev o svojem delu. V: PREMZL, Vilibald (ur.), KOBAL, Edvard (ur.), REZMAN, Vili (ur.). Učitelj - mentor mladih raziskovalcev : [zbornik prispevkov s strokovnega usposabljanja učiteljev - mentorjev]. 1. natis. Ruše: Aram, 1993, str. 51-57. [COBISS.SI-ID 34647
57.  PICIGA, Darja. Temeljne razsežnosti šolske neuspešnosti v Republiki Sloveniji : sistemski in vsebinski vidiki. V: BERGANT, Katra (ur.), MUSEK LEŠNIK, Kristijan (ur.). Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki : vzroki - posledice - preprečevanje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002, 2002, str. 42-47. [COBISS.SI-ID 497996

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
58.  PICIGA, Darja. Biti in ostati nadarjen: privilegij premožnejših. V: JELENC, Zoran (ur.). Drugačnost otrok v naši šoli : zbornik s strokovnega posvetovanja, ki je bilo v Ljubljani, 17. in 18. septembra 1986. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1987, (1987), str. 219-223. [COBISS.SI-ID 14455040

59.  PICIGA, Darja. Psychology and the innovation of science education in Slovenia. V: MUSEK, Janek (ur.), POLIČ, Marko (ur.). III.[!] Alps-Adria Symposium of Psychology, Ljubljana, 1993. Ljubljana: Faculty of Philosophy, Department of Psychology, 1993, str. 159-163. [COBISS.SI-ID 33879
60.  PICIGA, Darja. Causality and the development of logical operations. Sch. field (Print ed.), 1994, 5, št. 3/4, str. 185-190. [COBISS.SI-ID 136791
61.  ŠEME, Tanja, PICIGA, Darja, ŠTRAJN, Darko. Technical and vocational education in Slovenia. V: Current issues of post-secundary vocational training. Kyiv: European Training Foundation [et al.], 1998, str. 66-[73]. [COBISS.SI-ID 432983
62.  PICIGA, Darja. Stališča akademske skupnosti o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v Republiki Sloveniji. V: VERBIČ, Špela (ur.). Poti znanosti k edinosti Slovencev : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Kongress, 2001, str. 94-99. [COBISS.SI-ID 737623

63. PICIGA, Darja. Visoko šolstvo - raziskovalni inštituti - gospodarstvo v evropski raziskovalni politiki in v razvojnih dokumentih Republike Slovenije. V: STANOVNIK, Branko (ur.), GOLIČ, Ljubo (ur.), KRALJ, Alojz (ur.).Razvoj visokega šolstva v Sloveniji : zbornik referatov na posvetu, Ljubljana, 27. novembra 2001. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 493132]

64.  PICIGA, Darja. Scientific disciplines and development of a knowledge-based economy in EU accession countries. V: EU enlargement in a changing world : challenges for development co-operation in the 21st century : 10th General Conference of EADI, 19 - 21 September 2002, Ljubljana. Elektr. izdaja na CD-ju. Ljubljana, 2002: Inštitut za ekonomska raziskovanja: European Association of Development Research and Training Institutes, 10 str. [COBISS.SI-ID 541772

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
65.  HORVAT, Ludvik, ČEHOVIN, Alenka, GREGORIČ GORENC, Barbara, KRALJ, Brigita, PICIGA, Darja. Poskus longitudinalnega spremljanja učnega uspeha šoloobveznih in pogojno vpisanih otrok. V: GREGORAČ, Janez (ur.). Posvetovanje psihologov Slovenije : Portorož - november 1978. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1979, str. 147-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 10663778

66.  KODELJA, Zdenko, PICIGA, Darja. Zaključki razprave v sekciji o izobraževanju. V: GORIŠEK, Karmen (ur.). Znanje kot dejavnik družbenega razvoja. Ljubljana: Sociološko društvo Slovenije: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo; Celje: Društvo sociologov in politologov, 1987, str. 222-224. [COBISS.SI-ID 340823
67.  PICIGA, Darja. Tempus project "Primary science develpoment" : links between two educational traditions. V: ECER 96 : abstracts : =resúmenes. Sevilla: University of Sevilla, Faculty of Sciences of Education, 1996, str. 14. [COBISS.SI-ID 130647
68.  PICIGA, Darja. Sodobna psihološka znanja kot ena od osnov kakovostnega učenja in poučevanja ter za doseganje mednarodnih standardov znanja. V: MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (ur.). Zbornik posveta Kakovost preduniverzitetnega izobraževanja, Maribor, 24. in 25. maj 1996. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996, str. 24-30. [COBISS.SI-ID 134231
69.  PICIGA, Darja. Prenova osnovne in srednje šole v Republiki Sloveniji : vloga mednarodnih primerjav in empiričnih evalvacij. V: MIHEVC, Bogomir (ur.). Kongres pedagoških delavcev Slovenije. Programska prenova naše osnovne in srednje šole : zbornik prispevkov. [Ljubljana]: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, [1997], str. 543-549. [COBISS.SI-ID 174423
70.  PICIGA, Darja. Informacijska pismenost mladih. V: VELIKONJA, Marija (ur.). Pismenost, participacija in družba znanja. 1. natis. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 2000, str. 67-77. [COBISS.SI-ID737879
71.  KOMAC, Miloš, PICIGA, Darja. Prispevek znanosti k povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). 1. GV-konferenca, Portorož, 27. in 28. septembra 2001. Proizvodni management PMNGT-2001 : [državne in evropske spodbude kot pospeševalec tehnološkega razvoja ter gospodarske rasti Slovenije in aktivna vloga slovenske industrije pri oblikovanju razvoju prijaznega okolja : zbornik referatov]. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2001, str. 113-117. [COBISS.SI-ID 496204

72. PICIGA, Darja, BUČAR, Maja, JAGODIČ, Marko, KMET ZUPANČIČ, Rotija, STRMŠNIK, Igor. Challenges and opportunities in building a knowledge economy in Slovenia. V: Knowledge economy forum, Using knowledge for development in EU assession countries. Washington, 2002: World Bank, 25 str.http://lnweb18.worldbank.org/ECA/ECSSD.nsf/3b8b3d27260832ec852569fa0059675f/94f0b9b3f7f6938f85256b8b00682a7c/$FILE/Sloveniapaper.pdf. [COBISS.SI-ID 541004

. [COBISS.SI-ID 541004]

73.  PICIGA, Darja, LESJAK, Iztok. Technology centres and research spin-offs as two pillars of RTD policy in Slovenia. V: Knowledge economy forum. II, Implementing knowledge economy strategies. Washington: World banc, 2003, 20 str. [COBISS.SI-ID 17469479
74.  PICIGA, Darja. Slovenija - na znanju temelječa družba. V: Ko ne bo več meja : nacionalna identiteta Slovencev in Evropska zveza v luči stikov matice z zamejstvom : 1. strokovno - znanstveni posvet, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, 1. junij 2002 : zbornik predavanj. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2003, 2003, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 540492

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
75.  PICIGA, Darja. Professional guidance and the reform of the educational system in Slovenia. V: School psychology in social context : abstracts of the conference papers, symposia and workshops. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989, str. 120. [COBISS.SI-ID 163927

76.  PICIGA, Darja. Learning experiment : logico-mathematical operations and physical causality. V: School psychology in social context : abstracts of the conference papers, symposia and workshops. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989, str. 121. [COBISS.SI-ID 164183
77.  PICIGA, Darja, MAGAJNA, Lidija. Cognitive and social cognitive psychology in a classroom : time for rediscussion. V: School psychology in social context : abstracts of the conference papers, symposia and workshops. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989, str. 122. [COBISS.SI-ID 164439
78.  KOVAČEV, Asja Nina, PEKLAJ, Cirila, PICIGA, Darja. Values in Slovenia in a period of crisis. V: XIth Congress of the International Association for Cross - Cultural Psychology [and] 4ème Congress de l'Association pour la Recherche Interculturelle. Abstracts. Liège: University Liège, 1992, str. [62]. [COBISS.SI-ID 946795
79.  PICIGA, Darja. Finski model inovacijskega sistema. V: KLOPČIČ, Luka (ur.). 3. svetovna konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in domovine, Bled, od 25. do 27. junija 2003. Poti znanosti k edinosti Slovencev : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2003, str. 131-134. [COBISS.SI-ID 6609460
80.  JAKLIČ, Marko, PICIGA, Darja. Programi za spodbujanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. V: KLOPČIČ, Luka (ur.). 3. svetovna konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in domovine, Bled, od 25. do 27. junija 2003. Poti znanosti k edinosti Slovencev : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2003, str. 153-156. [COBISS.SI-ID 6609716

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
81.  HOJNIK-ZUPANC, Ida, PICIGA, Darja. Faktorji, ki vplivajo na rezultate pri proučevanju otrokovega razumevanja naravnih pojavov. V: Sažeci priopćenja 7. kongresa psihologa SFR Jugoslavije, Del 2. Zagreb: Društvo psihologa SR Hrvatske, 1981, str. 267. [COBISS.SI-ID 17008989

82. PICIGA, Darja, BEČAJ, Janez, MAGAJNA, Lidija. Psihološki vidiki zgodnejšega vstopa v šolo. V: PRAPER, Peter (ur.), ZORMAN, Klemen (ur.). 1. kongres psihologov Slovenije, Bled, 18.-21. oktober 1995. Povzetki. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1995, str. 48. [COBISS.SI-ID 173399]

83.  PICIGA, Darja. Tehniška gimnazija v kontekstu prenove gimnazijskega izobraževanja. V: ABERŠEK, Boris (ur.), PAPOTNIK, Amand (ur.). Stanje in razvoj tehničnega izobraževanja : povzetek prispevkov. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1997, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 738391
84.  PICIGA, Darja. Temeljne razsežnost šolske neuspešnosti v Sloveniji : (sistemski in vsebinski vidiki). V: Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki : teze prispevkov za strokovni posvet. Ljubljana: Unicef, 2001. [COBISS.SI-ID 739415

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
85.  PICIGA, Darja, SKRIBE-DIMEC, Darja, KRNEL, Dušan. Študija o konceptih slovenskih osnovnošolcev v naravoslovju. V: PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Poročilo za drugo fazo (1.4. - 31.12.1993). Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, december 1993, f. 139-156, [20] f. pril., ilustr, tabele. [COBISS.SI-ID 143959

86.  PICIGA, Darja. Svoboda izobraževanja in privatno šolstvo. V: KOVAČ, Miha (ur.), BELTRAM, Peter, BITENC, Mira, KAMUŠIČ, Mitja, KOLARIČ, Zinka, PICIGA, Darja, RUS, Veljko, STROPNIK, Nada. Privatizacija na področju družbenih dejavnosti : možnosti in omejitve, (Zbirka Družboslovje). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993, str. 101-131. [COBISS.SI-ID 32599
87.  PICIGA, Darja. Information about the Project "Further development of secondary education". V: STRADLING, Robert (ur.). Research into secondary education : report of the Colloquy of directors of educational research institutions held in San Marino 9-13 September 1991, (European meetings on educational research, Reports of educational research symposia, colloquies, and workshops organised under the auspices of the Council of Europe, vol. 30). Lisse: Swets & Zeitlinger, 1993, str. 214-217. [COBISS.SI-ID 137559
88.  PICIGA, Darja. Vzgoja in izobraževanje za suverenost in integracijo. V: GRAFENAUER, Niko (ur.). Slovenci in prihodnost : [razprave in eseji], (Zbirka Paradigme). Ljubljana: Nova revija, 1993, junij/julij 1993, 12, št. 134/135, str. 324-335. [COBISS.SI-ID 51045632
89.  PICIGA, Darja, RIGLER-PORENTA, Ana, SKRIBE-DIMEC, Darja. Inovacijski eksperiment : otroške ideje o procesu dihanja, fizična kavzalnost in formalno-logično mišljenje. V: PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Poročilo za tretjo fazo podprojekta. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994, f. 12-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 142935
90.  PICIGA, Darja, KRNEL, Dušan, LOBNIK, Andrej. Študija o fizikalnih in kemijskih konceptih slovenskih srednješolcev. V: PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Poročilo za tretjo fazo podprojekta. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994, f. 62-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 143191

91. PICIGA, Darja, SKRIBE-DIMEC, Darja, BAČNIK, Andreja, FERBAR, Janez, GLAŽAR, Saša A., HRIBAR, Marjan, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, LOBNIK, Andrej, MATI, Danica, PERENIČ, Irena, POŽEK-NOVAK, Tončka, STRGAR, Jelka, VERČKOVNIK, Tatjana, VRŠČAJ, Dušan, VRTAČNIK, Margareta. Primerjalne in evalvacijske študije ciljev in programov naravoslovja. V: PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt,Zaključno poročilo. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994, f. 12-42, tabele. [COBISS.SI-ID 144215]

92.  PICIGA, Darja, SKRIBE-DIMEC, Darja, MAGAJNA, Lidija, PEKLAJ, Cirila, PORENTA-RIGLER, Ana, KRNEL, Dušan. Psihološke študije in inovacijski eksperiment. V: PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Zaključno poročilo. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994, f. 42-61. [COBISS.SI-ID 144471
93.  PICIGA, Darja. New aims and goals of the slovenian primary and lower secondary school. V: HEYWOOD, Paul (ur.). Research into secondary school curricula : report of the Educational Research Workshop held in Malta, 6-9 October 1992, (Europeans meetings on educational research, Reports of educational research symposia, colloquies and workshops organised under the auspices of the Council of Europe, vol. 31). Lisse: Swets & Zeitlinger, 1994, str. 166-169. [COBISS.SI-ID 139863
94.  PICIGA, Darja, MAGAJNA, Lidija, MAGAJNA, Zlatan, KAVKLER, Marija, PERAT, Zvonko, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, RUGELJ, Marina. Znanje matematike pri slovenskih devetletnikih : razvojno raziskovalni projekt : Kurikulum temeljnih področji osnovne šole v luči mednarodnih raziskav učinkov izobraževanja. V: PICIGA, Darja. Rezultati IAEP študije o matematiki : [sintezno zaključno poročilo]. Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, januar 1996, 62 f. [COBISS.SI-ID 141399
95.  PICIGA, Darja, MAGAJNA, Lidija, MAGAJNA, Zlatan, KAVKLER, Marija, PERAT, Zvonko, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, RUGELJ, Marina, GRILL, Alenka. Znanje matematike pri slovenskih trinajstletnikih : razvojno raziskovalni projekt : Kurikulum temeljnih področji osnovne šole v luči mednarodnih raziskav učinkov izobraževanja. V: PICIGA, Darja. Rezultati IAEP študije o matematiki : [sintezno zaključno poročilo]. Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, januar 1996, f. 63-109. [COBISS.SI-ID 141655
96.  PICIGA, Darja, SKRIBE-DIMEC, Darja, GLAŽAR, Saša A., HRIBAR, Marjan. Znanje naravoslovja pri slovenskih trinajstletnikih : razvojno raziskovalni projekt : Kurikulum temeljnih področji osnovne šole v luči mednarodnih raziskav učinkov izobraževanja. V: PICIGA, Darja. Rezultati IAEP študije o naravoslovju : [sintezno zaključno poročilo]. Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, januar 1996, str. 55-105. [COBISS.SI-ID 140887
97.  PICIGA, Darja. Mladi in izobraževanje. V: VOJNOVIČ, Maja (ur.), LUKŠIČ, Igor, BREŠAR-ISKRA, Alenka, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, MANDIČ, Srna, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Situacijska analiza o položaju otrok in družin v Sloveniji, 1995. Ljubljana: Slovenski odbor za UNICEF, 1996, str. 158-163. [COBISS.SI-ID 138839
98.  PICIGA, Darja. Young people and education. V: VOJNOVIČ, Maja (ur.), LUKŠIČ, Igor, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, MANDIČ, Srna, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka, BREŠAR-ISKRA, Alenka. Situation analysis of the position of children and families in Slovenia, 1995. Ljubljana: Slovenian Committee for UNICEF, 1996, str. 166-171. [COBISS.SI-ID 139095
99.  PICIGA, Darja. The traditional school and its gradual transformation. V: VOJNOVIČ, Maja (ur.), LUKŠIČ, Igor, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, MANDIČ, Srna, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka, BREŠAR-ISKRA, Alenka.Situation analysis of the position of children and families in Slovenia, 1995. Ljubljana: Slovenian Committee for UNICEF, 1996, str. 176-184. [COBISS.SI-ID 139351
100.  PICIGA, Darja. Nekateri prispevki kognitivne psihologije k iskanju in uporabi informacij. V: URBANIJA, Jože (ur.). Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997, (Knjižna zbirka BiblioThecaria, 2). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998, str. 151-167. [COBISS.SI-ID 19524357

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
101.  PICIGA, Darja. Poskus sinteze psiholoških spoznanj o opredelitvi ustvarjalnosti. V: KOBAL, Edvard (ur.). Mladinsko raziskovalno delo : prispevki z okrogle mize o mladinskem raziskovalnem delu ob 10. jugoslovanski razstavi učil in šolske opreme z mednarodno udeležbo, ki sta jo organizirala Državna založba Slovenije in Republiški koordinacijski odbor gibanja Znanost mladini 12. aprila 1989 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, (Zbirka Pedagoška obzorja, Serija Ljudje in znanost, 2). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 28950786

102.  PICIGA, Darja, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Educational research in Slovenia. V: CALDERHEAD, James. Educational research in Europe, (Bera dialogues, 9). Clevedon; Philadelphia; Adelaide: Multilingual Matters, cop. 1994, str. 44-54. [COBISS.SI-ID 134743
103.  PICIGA, Darja. Predstavitev področne kurikularne komisije za gimnazije in njenega dela. V: SLIVAR, Branko (ur.). Izhodišča za kurikularno prenovo gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 138071
104.  PICIGA, Darja. Cilji kurikularne prenove gimnazijskega izobraževanja : (Gradivo za Področno kurikularno komisijo za gimnazije). V: SLIVAR, Branko (ur.). Izhodišča za kurikularno prenovo gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996, str. 9-17. [COBISS.SI-ID 138327
105.  PICIGA, Darja. Kurikularna prenova na prelomu tisočletja v Republiki Sloveniji : med željami in realnostjo. V: BARLE, Andreja (ur.), BERGANT, Katra (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Kurikularna prenova : zbornik. Ljubljana: Nacionalni kurikularni svet, 1997, str. 67-84. [COBISS.SI-ID 181079

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
106.  PICIGA, Darja. Kakšne so možnosti in omejitve privatizacije v šolstvu in otroškem varstvu. Educa (Nova Gorica), 1993, 3, št. 1/2, str. 120-122. [COBISS.SI-ID 54584576

107.  PICIGA, Darja. Naučiti se učiti misliti. Razgledi (Ljublj.), 15. jul. 1994, št. 14, str. 38-39. [COBISS.SI-ID 110969344

1.20 Predgovor, spremna beseda
108.  PICIGA, Darja. Introduction. V: PICIGA, Darja (ur.). Cognition, learning & instruction, (The School Field, Vol. 7, no. 3/4). Ljubljana: The Slovene Society of Research in the School Field, 1996, str. 3-5. [COBISS.SI-ID449367

109.  ŽAGAR, Mitja, VOLASKO, Peter, PICIGA, Darja. Introduction. V: Human rights and minorities : Stability pact for South Eastern Europe : working table on democratization and human rights. Ljubljana: Republic of Slovenia, Ministry of Science and Technology; [s. l.]: Council of Europe, Committee of Ministers, 2000, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 7611981

1.21 Polemika, diskusijski prispevek
110.  GABER, Slavko, SVETLIK, Ivan, PICIGA, Darja, MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, MOŽINA, Ester, PALANDAČIČ, Mišo, STROJIN, Marja. V šolo tudi rada grem, vsako leto rajši --- : okrogla miza o prenovi izobraževanja. Delo (Ljubl.), 2.III.1996, 38, št. 51, str. 31-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 58226688

111.  PICIGA, Darja. "S tablico in kredo v roki seveda ne bo šlo". Šol. razgl., 26.5.1997, 48, št. 10, str. 8. [COBISS.SI-ID 183127
112.  PICIGA, Darja. Se prenova šolstva res odvija za zaprtimi vrati? : korak nazaj v splošni izobrazbi. V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 16395821
113.  PICIGA, Darja. Premišljeno prenavljanje ali "reformatorska mrzlica"?. V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 66. [COBISS.SI-ID 16399149
114.  PICIGA, Darja. Pridemo pa tudi na dom. V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 113-114. [COBISS.SI-ID 16404525
115.  PICIGA, Darja. "Vsebinska prenova osnovne šole". V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 146-147. [COBISS.SI-ID 16405805
116.  PICIGA, Darja. Primerjave kot dokaz za sporne predloge. V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 149. [COBISS.SI-ID 16406061
117.  PICIGA, Darja. Osnova za resno strokovno delo. V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 151. [COBISS.SI-ID 16421165
118.  PICIGA, Darja. K polemiki "Vsebinska prenova osnovne šole". V: TACOL, Tonka (ur.), FRELIH, Črtomir (ur.). Likovna vzgoja v kurikularni prenovi : zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, (Posebna izdaja revije Likovna vzgoja). Ljubljana: Debora, 1998, str. 165. [COBISS.SI-ID 16421421
119.  PICIGA, Darja, ILC, Zora, GJURIN, Velemir, JEGLIČ, Anton. Matura in sistem izobraževanja : razprava o slovenskem šolstvu. Nova revija, 1998, let. 17, št. 198, str.120-137. [COBISS.SI-ID 18957149

1.22 Intervju
120.  PICIGA, Darja. Piagetov čas šele prihaja : nekaj izmenjanih misli s profesorico Bärbel Inhelder v Ženevi. NR, Naši razgl., 27.I.1989, 38, št. 3, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 21126656

121.  PICIGA, Darja. Dr. Darja Piciga : je uveljavljena slovenska pedagoginja in članica nacionalnega kurikularnega sveta. Mag (Ljubl.), 1997, letn. 3, št. 45, str. 40-43. [COBISS.SI-ID 249943
122.  PICIGA, Darja, KRNEL-UMEK, Duša. V Sloveniji najmanj tri ali štiri univerze?. Delo (Ljubl.), 28. feb. 2000, leto 42, št. 48, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 6461233
123.  ČAKŠ, Aleš, PICIGA, Darja. Naši šolarji so preobremenjni! : intervju, dr. Darja Piciga. Ona (Ljubl.), 6. junija/rožnika 2000, let. 2, št. 22, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 738903

1.25 Drugi sestavni deli
124.  PICIGA, Darja. Za splošno izobrazbo : za začetek "akcije" in ponovno vabilo. NR, Naši razgl., 28.VII.1989, 38, št. 14, str. 413-415. [COBISS.SI-ID 28832000

125.  PICIGA, Darja. Razvoj potencialov vseh slovenskih otrok. Delo (Ljubl.), 7.II.1990, 32, št. 31, str. 14, 14.II.1990, št. 37, str. 15. [COBISS.SI-ID 16626176
126.  PICIGA, Darja. Kako zasnovati pouk, da bo bolj učinkovit : otroški koncepti in učenje naravoslovja. Delo (Ljubl.), 26.IX.1990, 32, št. [i.e.225]226, str.14. [COBISS.SI-ID 23414528
127.  PICIGA, Darja. Šolstvo na poti v Evropo?. Delo (Ljubl.), 29.II.1992, 34, št. 49, 9.V.1992, 34, št. 105. [COBISS.SI-ID 30129920
128.  PICIGA, Darja. Šolstvo. 1, Premišljeno prenavljanje ali "reformatorska mrzlica"?. Delo (Ljubl.), 14.IX.1996, 38, št. 213, str. 33. [COBISS.SI-ID 62093056
129.  PICIGA, Darja. Šolstvo. 2, Blagodejnost zmernega hitenja. Delo (Ljubl.), 21.IX.1996, 38, št. 219, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 62595584
130.  PICIGA, Darja. Šolstvo. 3, Odkriti in ohraniti pozitivno. Delo (Ljubl.), 28.IX.1996, 38, št. 225, str. 33. [COBISS.SI-ID 62631424
131.  PICIGA, Darja. Člani NKS o svojem delu. Delo (Ljubl.), 5. maj 1997, 39, št. 101, str. 4. [COBISS.SI-ID 180567
132.  PICIGA, Darja. Gimnazije : sporočilo za javnost : vsi programi morajo biti pripravljeni do novembra. Šol. razgl., 24.3.1997, let. 48, št. 6, str. 3. [COBISS.SI-ID 410199
133.  PICIGA, Darja. Deset let prizadevanj za sodobno in humano šolo. Ampak (Ljubl.), 2002, letn. 3, št. 2, str. 34-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 119041280

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija
134.  PICIGA, Darja, MIĆIČ, Friderika. Analiza poklicnega usmerjanja v slovenskih srednjih šolah : dodatek : Nekateri rezultati analize o šolskem svetovalnem delu na srednjih šolah v Sloveniji. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 1991. 189 str., tabele. [COBISS.SI-ID 759816

135.  BELTRAM, Peter, BITENC, Mira, KAMUŠIČ, Mitja, KOLARIČ, Zinka, PICIGA, Darja, RUS, Veljko, STROPNIK, Nada, KOVAČ, Miha (ur.). Privatizacija na področju družbenih dejavnosti : možnosti in omejitve, (Zbirka Družboslovje). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993. VII, 385 str. ISBN 86-341-0886-4. [COBISS.SI-ID 34052352
136.  PICIGA, Darja. Od razvojne psihologije k drugačnemu učenju in poučevanju, (Pedagoška zbirka Založbe Educa). Nova Gorica: Educa, 1995. 222 str., ilustr. ISBN 961-6039-12-1. ISBN 961-6039-00-8. [COBISS.SI-ID 50010880

2.02 Strokovna monografija
137.  PICIGA, Darja. L'enseignement secondaire en Slovénie, (Collection Education, Guide de l'enseignement secondaire en Europe). Strasbourg: Conseil de l'Europe, 1995. 79 str., tabele. ISBN 92-871-2554-6. [COBISS.SI-ID137047

138.  PICIGA, Darja. Secondary education in Slovenia, (Collection Education, Guide to secondary education in Europe). Strasbourg: Council of Europe Press, 1995. 71 str., tabele. ISBN 92-871-2555-4. [COBISS.SI-ID134487

2.08 Doktorska disertacija
139.  PICIGA, Darja. Objekt in subjekt v konstrukciji mišljenja : odnosi med fizično kavzalnostjo, socialno kavzalnostjo in logičnim mišljenjem : doktorsko delo. Ljubljana: [D. Piciga], 1990. XI, 328, 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21135616

2.09 Magistrsko delo
140.  PICIGA, Darja. Razvijanje kavzalnega mišljenja in logično-matematične operacije : magistrska naloga. Ljubljana: [D. Piciga-Rojko], 1985. 254 f. [COBISS.SI-ID 146519

2.11 Diplomsko delo
141.  HOJNIK-ZUPANC, Ida, PICIGA, Darja. Nekateri vidiki pojmovanja realnosti pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Hojnik: D. Piciga], 1980. 152 f. [COBISS.SI-ID 26691426

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
142.  PICIGA, Darja, NOVAK, Helena, GNAMUS, Kunst, POPADIĆ, Breda, GOBEC, Dora. VZGOJA IN IZOBRAZEVANJE V OSNOVNI SOLI. Ljubljana: RSS, 1982. 53 str. [COBISS.SI-ID 10237184

143.  PICIGA, Darja, NOVAK, Helena, KUNST-GNAMUŠ, Olga, KRAMAR, Martin, GOBEC, Dora, ŽEROVNIK, Angelca. Posodabljanje vsebine,metod in oblika pouka v osnovni šoli. Ljubljana: RSS, 1983. 67 str. [COBISS.SI-ID 10761728
144.  PICIGA, Darja. Razvijanje vzročnega mišljenja pri nadarjenih otrocih. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1983. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20097793
145.  PICIGA, Darja. Spremljanje aktivnosti in učinkov usmerjanja med izobraževanjem : vpis in 1. letnik srednjega izobraževanja : [poročilo o I. fazi evalvacijske raziskave v usmerjenem izobraževanju]. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1983. 141, [84] str. [COBISS.SI-ID 19935745
146.  REČNIK, Ferdo, RATKOVIĆ, Milan, KIDRIČ, Dušan, KOZAR, Jože, VELIKONJA, Marija, SVETLIK, Ivan, ŠEME, Tanja, PICIGA, Darja, ZALAZNIK, Janez. Samoupravna organiziranost usmerjenega izobraževanja ter razmestitev šol in vzgojnoizobraževalnih programov srednjega izobraževanja. Faza 1, Stanje in perspektive. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1984. 158 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40898816
147.  KUNST-GNAMUŠ, Olga, PICIGA, Darja, NOVAK, Helena, KRAMAR, Martin, GOBEC, Dora, ŽEROVNIK, Angelca. Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli. Ljubljana: RSS, 1984. 62 str. [COBISS.SI-ID 11404800
148.  PICIGA, Darja. Razvijanje ustvarjalnih in miselnih procesov na proizvodno-tehničnem področju priloga 8k, (Preobrazba in posodabljanje sistema vzgoje in izobraževanja). Ljubljana: RSS, 1985. 171 str. [COBISS.SI-ID11245824
149.  KUNST-GNAMUŠ, Olga, PICIGA, Darja, NOVAK, Helena, KRAMAR, Martin, GOBEC, Dora, ŽEROVNIK, Angelca. Vzgoja in izobraževanje na osnovni šoli. Ljubljana: RSS, 1985. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID11196416
150.  KODELJA, Zdenko, PICIGA, Darja, REŽONJA, Jože, ŠEME, Tanja. Spremljanje in vrednotenje učinkov srednjega usmerjenega izobraževanja v delu in nadaljnjem izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1986. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 11245056
151.  PICIGA, Darja. Spremljanje aktivnosti in učinkov usmerjanja med izobraževanjem. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1988. 123 f., 14, 10, 13 str. pril. [COBISS.SI-ID 13899264
152.  PICIGA, Darja. Racionalna evalvacija programov srednjega izobraževanja : poročilo o racionalni evalvaciji programov srednjega strokovnega šolstva, (Raziskovalni projekt Nadaljnji razvoj srednjega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1990. VII, 303 str. [COBISS.SI-ID 22572032
153.  PICIGA, Darja, DOMITER PROTNER, Ksenija, ČEPAR, Drago, HRIBAR, Marjan, IVIĆ, Ivan, JUSTIN, Janez, KOS, Marko, KOSOVEL, Ivan, KOŠIR, Milan, LAZARINI, Franc, LEGIŠA, Peter, MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, PEKLAJ, Cirila, ŠALAMUN, Jožica, ŠTRAJN, Darko, ZABUKOVEC, Vlasta. Racionalna evalvacija programov srednjega izobraževanja : splošno-izobraževalna srednja šola, (Raziskovalni projekt Nadaljnji razvoj srednjega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1990. V, 251 str. [COBISS.SI-ID 23451136
154.  PICIGA, Darja. Racionalna evalvacija programov srednjega izobraževanja, Dodatno gradivo. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1990. IX, 252 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24080640
155.  PICIGA, Darja, IVANUŠ-GRMEK, Milena. Spremljanje aktivnosti in učinkov poklicnega usmerjanja med izobraževanjem. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1990. VIII, 114 f., tabele. [COBISS.SI-ID 24079616
156.  PICIGA, Darja, IVANUŠ-GRMEK, Milena. Spremljanje aktivnosti in učinkov poklicnega usmerjanja med izobraževanjem, (Preobrazba in posodabljanje sistema in procesa vzgoje in izobraževanja). Ljubljana: RSS, 1990. 113 str. [COBISS.SI-ID 31746560
157.  PICIGA, Darja, MAGAJNA, Lidija. Strukture mišljenja in znanstveno-tehnična ustvarjalnost. Integrativni pristop najnovejših psiholoških teorij k spodbujanju intelektualnega razvoja in učenja predšolskih otrok. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1990. XV, 225, 4, 22 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24081152
158.  PICIGA, Darja. Osnovno in srednje izobraževanje v razvitem svetu : stanje in razvojne perspektive, (Strokovna ekspertiza Perspektive razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 1991. VII, 175 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2436425
159.  PICIGA, Darja. Osnovno in srednje izobraževanje v razvitem svetu : stanje in razvojne perspektive, (Strokovna ekspertiza Perspektive razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 1992. VIII, 179 str. [COBISS.SI-ID 30573568
160.  PICIGA, Darja, MUSEK, Janek, KOVAČEV, Nina A., PEKLAJ, Cirila. Vrednote Slovencev v prehodnem obdobju, (Medkulturno proučevanje vrednot). Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi, 1992. 62,[106]str., tabele. [COBISS.SI-ID 34892
161.  PICIGA, Darja, MAGAJNA, Lidija, PEKLAJ, Cirila. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt. A., Psihološka študija. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 1993. IX, 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11863
162.  PICIGA, Darja, BAČNIK, Andreja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt. B., Primerjalne študije ciljev in programov naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah razvitih dežel. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 1993. VIII, 286 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12119
163.  PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Poročilo za drugo fazo (1.4. - 31.12.1993). Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, december 1993. X, 156 f., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 135767
164.  PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt. B, Primerjalne študije ciljev in programov naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah razvitih dežel. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1993. 320 str., [12] f. ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 38153472
165.  PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Poročilo za tretjo fazo podprojekta. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 136023
166.  PICIGA, Darja. Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli : razvojno-raziskovalni projekt, Zaključno poročilo. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID136279
167.  PICIGA, Darja, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara. Znanje matematike pri slovenskih devetletnikih : razvojno raziskovalni projekt : kurikulum temeljnih področij osnovne šole v luči mednarodnih raziskav učinkov izobraževanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani: Center za proučevanje kognicije in učenja, 1994. 57 str. [COBISS.SI-ID 4276232
168.  PICIGA, Darja. Rezultati IAEP študije o matematiki : [sintezno zaključno poročilo]. Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, januar 1996. loč. pag. [COBISS.SI-ID 141143
169.  PICIGA, Darja. Rezultati IAEP študije o naravoslovju : [sintezno zaključno poročilo]. Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, januar 1996. loč. pag. [COBISS.SI-ID 136535
170.  PICIGA, Darja. Sodobne psihološke koncepcije učenja in znanja ter njihov pomen za poučevanje : (1993-1995) : aplikativni raziskovalni projekt : zaključno poročilo. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Center za preučevanje kognicije in učenja, 1996. 29, [2] f. [COBISS.SI-ID 138583
171.  PICIGA, Darja. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja : (pogodbe: R, S). Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, 1996. 22 str. [COBISS.SI-ID 141911
172.  PICIGA, Darja, SKRIBE-DIMEC, Darja, ARTAČ, Sonja, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GLAŽAR, Saša A., HEBERLE-PERAT, Marija, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, ŠTRAUS, Mojca. Znanje naravoslovja pri slovenskih devetletnikih : razvojno raziskovalni projekt : Kurikulum temeljnih področji osnovne šole v luči mednarodnih raziskav učinkov izobraževanja. V: PICIGA, Darja. Rezultati IAEP študije o naravoslovju : [sintezno zaključno poročilo]. Ljubljana: Pedagoški inštitut - Center za preučevanje kognicije in učenja, januar 1996, 54 f. [COBISS.SI-ID 140631

2.13 Elaborat, predštudija, študija
173.  PICIGA, Darja, BEČAJ, Janez, GOBEC, Dora, KRAMAR, Martin, MAGAJNA, Lidija, MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, STROJIN, Marja, TROHA, Veljko, URANJEK, Anica. K novi koncepciji osnovne šole, (Didakta, Izredna številka, marec 1992), (Strokovna ekspertiza Perspektive razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji). [Radovljica]: Didakta, 1992. [COBISS.SI-ID 30574080

174.  PICIGA, Darja. Perspektive razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji : sistem, procesi, rešitve : strokovna ekspertiza. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 1992. V, 177 f. [COBISS.SI-ID 999255
175.  PICIGA, Darja. Stališča akademske skupnosti o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v Republiki Sloveniji : strokovna ekspertiza. Ljubljana: Slovenska znanstvena fundacija, 1999. 69 + 19 f. [COBISS.SI-ID 470092
176.  PICIGA, Darja, KOBAL, Edvard, KRNEL-UMEK, Duša, LORBER, Lučka, MIHEVC, Bogomir. Stališča akademske skupnosti o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v Republiki Sloveniji : strokovna ekspertiza. Ljubljana: Slovenska znanstvena fundacija, 1999. 119 f. [COBISS.SI-ID 469836
177.  PICIGA, Darja, KRNEL-UMEK, Duša, LORBER, Lučka, MIHEVC, Bogomir, KOBAL, Edvard, UMEK, Andrej. Stališča akademske skupnosti o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v Republiki Sloveniji : strokovna ekspertiza : (julij - december 1999) : gradivo za razpravo. Ljubljana: Slovenska znanstvena fundacija: = The Slovenian Science Foundation, [1999]. 102 str. [COBISS.SI-ID 5081884
178.  PICIGA, Darja. Strokovne podlage za izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa : delovno gradivo. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, 2001. 17 f., tabele, grafi. [COBISS.SI-ID499532

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela
179.  PICIGA, Darja. New aims and goals of the Slovenian primary and lower secondary school : (age 6-15), (Council of Europe, Rech 1992, DECS, 25). Strasbourg: Council of Europe, 1992. 5 str. [COBISS.SI-ID31332097

IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek
180.  PICIGA, Darja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, SVETLIK, Ivan, JEMEC, Andrej, SNOJ, Jože, SAKSIDA, Igor. Nova šola - nacionalni škandal stoletja? : oddaja Omizje, Televizija Slovenije, 1. program. Ljubljana: Televizija Slovenije, 9.1.1997. [COBISS.SI-ID 29964898

181.  PICIGA, Darja, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ZEVNIK, Metka, HROVAT, Ana, GABER, Slavko, ŠOŠTARIČ, Uroš, TOPOLE, Igor. Devetletka bo : oddaja Omizje, Televizija Slovenije, 1. program. Ljubljana: Televizija Slovenije, 14.12.1998. [COBISS.SI-ID 29965410

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
182.  PICIGA, Darja. Naravoslovno raziskovanje v osnovni šoli : zakaj ne tudi pri nas?. Ljubljana: 1. slovenski festival znanosti, Slovenska znanstvena fundacija, 7.-12. nov. 1994. [COBISS.SI-ID 69207

183.  PICIGA, Darja. Human resources in RTD : for building up a knowledge-based society in Slovenia : a summary of the contribution to the round table: Discussion of policies, benchmarking workshop "Human Resources in RTD", Leipzig, 17-18 October 2002. 2002. [COBISS.SI-ID 542028
184.  KOMAC, Miloš, PICIGA, Darja. Main challenges of government S&T&I policy in Slovenia : KNOGG Workshop, Ljubljana, February 22-23, 2002. Ljubljana: Institute for Economic Research, 2002. [COBISS.SI-ID498252
185.  PICIGA, Darja, BOLE-KOSMAČ, Daša. Slovenian experiences with the first benchmarking cycle and the use of its results in the national R&D policy making process : lecture within workshop FORUM Bled on research for European Competitiveness (Bled, 1-3 dec. 2002). Bled, 1. dec. 2002. [COBISS.SI-ID 541516

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
186.  PICIGA, Darja, SUBAN, Marjan. Technology transfer area: Presentation of "A Center of excellence" (Slovenia) : [vabljeno predavanje na Fostering regional innovation in Europe: Novaregio Best Practices Showcase, Santa Cruz de Tenerife, Instituto Technologico de Canaries S.A., 4th October 2007}. Santa Cruz de Tenerife, 2007. [COBISS.SI-ID 1030337

SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik
187.  PICIGA, Darja (ur.). Razvoj metodologije za prenovo programov in učnih načrtov srednjega izobraževanja. 1. faza raziskave, Januar-september 1991. V Ljubljani: Pedagoški inštitut pri Univerzi, 1991. VI, 211 str. [COBISS.SI-ID 28470272

188.  PICIGA, Darja (ur.). Zaključki posvetovanja, (Raziskovalni projekt Nadaljnji razvoj srednjega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 1991. V, 126 str. [COBISS.SI-ID 23453440
189.  PICIGA, Darja (ur.). Cognition, learning & instruction, (The School Field, Vol. 7, no. 3/4). Ljubljana: The Slovene Society of Research in the School Field, 1996. 174 str., tabele. [COBISS.SI-ID 134999
190.  MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (ur.). Zbornik posveta Kakovost preduniverzitetnega izobraževanja, Maribor, 24. in 25. maj 1996. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996. 133 str., ilustr. ISBN 86-7759-390-X. [COBISS.SI-ID 39202049
191.  Naravoslovna solnica. Piciga, Darja (član uredniškega sveta 1997). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864
192.  School field. Piciga, Darja (gostujoči urednik 1990-). Ljubljana: Slovene Society of Researchers in the School Field, 1990-2002. ISSN 0353-6807. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 15456514
193.  School field. Piciga, Darja (gostujoči urednik 1990-). [CD-ROM ed.]. Ljubljana: Slovene Society of Researchers in the School Field, [199-]-[2001]. ISSN 1580-2213. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID105113344
194.  School field. Piciga, Darja (gostujoči urednik 1990-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Slovene Society of Researchers in the School Field, [199-]-2001. ISSN 1580-2205. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 105100544]
Mentor pri doktorskih disertacijah
195.  RUGELJ, Marina. Konstrukcija novih matematičnih pojmov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Rugelj], 1996. 302 f., [54] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7354713

196.  NOVLJAN, Silva. Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli : doktorsko delo. Ljubljana: [S. Novljan], 1996. 248 f., tabele. [COBISS.SI-ID 142423
Mentor pri diplomskih delih
197.  ŠMITEK, Dominika. Razvoj pojma živali z vidika psihologije otroka : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Šmitek], 1996. 69 f. [COBISS.SI-ID 1667145

198.  JAKAC, Dolores. Orientacijski sistem v knjižnici : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Jakac], 1997. 85 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3492194
199.  STEINBUCH, Majda. Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji : diplomska naloga. Maribor: [M. Steinbuch], 1998. 97 f., tabele. [COBISS.SI-ID 43111169
200.  AŠKERC, Gabrijela. Kakovost storitev v oddelku za študij Osrednje knjižnice Celje : diplomska naloga. Ljubljana: [G. Aškerc], 1998. 82, 3 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8305506
201.  SENICA, Simona. Kognitivni stili in funkcija spomina pri knjižničarjih in bodočih knjižničarjih : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Senica], 1998. 96 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7869538
202.  STARC, Nina. Bibliotekar kot biblioterapevt : teoretični in praktični vidiki : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Starc], 1999. 68 f. [COBISS.SI-ID 9576290
203.  ŠULIGOJ, Alida. Bralni interesi in navade dijakov zaključnih letnikov srednjih šol : vloga knjižnice v vzgojno-izobraževalnem sistemu pri razvoju bralnih navad : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Šuligoj], 1999. 100, IV f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 99642368
204.  BON, Milena. Dijaki Gimnazije Poljane - uporabniki šolske knjižnice : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Bon], 1999. 136 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8991330
205.  KURTOVIČ, Mensija. Evalvacija referenčne službe v SIK-u s strani uporabnika : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kurtovič], 1999. 70 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 105501952
206.  JURJOVEC, Tanja. Uporabniška prijaznost Cobiss/Opac-a in izobraževanje uporabnikov za uporabo Cobiss/Opac-a : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Jurjovec], 1999. 71 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID105217792
207.  REPINC, Urška, VERLIČ, Zdenka. Vedenje učencev pri iskanju informacij v osnovnošolski knjižnici : diplomska naloga. Ljubljana: [U. Repinc & Z. Verlič], 1999. XI, 115 f., tabele, grafi. [COBISS.SI-ID 9103458
208.  LOJK, Damjana. Vprašanja uporabnikov v knjižnici : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Lojk], 1999. VII, 71 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 99643904
209.  FERLIC, Karla. Iskanje informacij v sistemu Cobiss/Opac kot faza v procesu reševanja problemov : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Ferlic], 2000. VII, 92 f. [COBISS.SI-ID 106599680
Mentor - drugo
210.  LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja, ŠESEK, Darja. Študenti kot uporabniki v splošnoizobraževalni knjižnici Bežigrad : raziskovalna naloga. V Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. [18] f., [21] f. pril. [COBISS.SI-ID 12731707

211.  LESNIK, Blaž, KURTOVIČ, Mensija, MAV, Aleš, MEDVED, Damijana, ŠTRUKELJ-ŠPENKO, Hinko. Učinkovitost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1998, 42, št. 1, str. 77-90, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78293760
Avtor dodatnega besedila
212.  PICIGA, Darja (ur.). Cognition, learning & instruction, (The School Field, Vol. 7, no. 3/4). Ljubljana: The Slovene Society of Research in the School Field, 1996. 174 str., tabele. [COBISS.SI-ID 134999

213.  Science in Slovenia. Ljubljana: Republic of Slovenia, Ministry of Education, Science and Sport, 2002. 80 str., ilustr. ISBN 961-6101-11-0. [COBISS.SI-ID 119780608
Komentor pri doktorskih disertacijah
214.  MARINKO, Irena. Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva : doktorsko delo. Ljubljana: [I. Marinko], 1998. 487 f., tabele. [COBISS.SI-ID 6647650

215.  SKRIBE-DIMEC, Darja. Primerjava uspešnosti pouka biologije v osnovnih šolah v Sloveniji in v svetu (1991-1999) : doktorska disertacija = The comparison of educational achievements in biology in Slovenian primary schools and worldwide (1991-1999) : ph. d. thesis. Ljubljana: [D. Skribe-Dimec], 2000. VII, 412 str., 8 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3952713
Komentor pri diplomskih delih
216.  TODOROVIČ, Tatjana. Dojemanje vzročnosti v socialnih situacijah pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Todorovič], 1990. 80 f., 45 f. pril. [COBISS.SI-ID 25288290

Komentor - drugo
217.  ERJAVEC, Vanja, ZIDAR, Romana. Zakaj imajo učenci težave pri predmetu fizika? : [raziskovalna naloga]. Ljubljana: Srednja šola tiska in papirja, 1996. 56 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14014216

Konzultant
218.  SKRIBE-DIMEC, Darja. Raziskovalne škatle : učni pripomoček za pouk naravoslovja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 1998. 77 str., ilustr. ISBN 961-6183-55-9. [COBISS.SI-ID 74635264

Intervjuvanec
219.  MAMIĆ, Tino. Ne gre za politično, ampak za strokovno vprašanje : dr. Darja Piciga. Ognjišče, september 1998, letn. 34, str. 6-10. [COBISS.SI-ID 738647

220.  GRŽAN, Karel. Učencu prijazna šola - pot k samozavestni osebnosti : pogovor z dr. Darjo Piciga. V: GRŽAN, Karel. Ne me --- : slovenski šolski sistem!, (Zbirka Razpotja življenja, 7). Ljubljana: Družina, 2001, str. 83-111. [COBISS.SI-ID 738135
Pisec recenzij
221.  FERBAR, Janez, GLAŽAR, Saša A., KRNEL, Dušan, STRGAR, Jelka, VERČKOVNIK, Tatjana, VRŠČAJ, Dušan. Mezinčkova pratika [1]. 1. izd. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992. [32] str., barvne ilustr. ISBN 86-341-0728-0. [COBISS.SI-ID 31265792

NERAZPOREJENO

222. PICIGA, Darja. Nenavadne razlage pri otrocih. Aura (Ljubl.), september 1989, str. 20-21, oktober 1989, str. 17+27. [COBISS.SI-ID 97910528

223.  PICIGA, Darja. Učenje z odkrivanjem kot nasprotje frontalnemu načinu poučevanja. Otrok & družina, 1989, 39, št. 2, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 111920384
224.  PICIGA, Darja. Bogastvo idej in trdna strokovna podlaga. Otrok & družina, 1989, 39, št. 4, str. 14-15+33. [COBISS.SI-ID 111863296
225.  PICIGA, Darja. Narava, otroci in pamet : spoznavanje naravoslovja kot spodbuda za razvoj otrokovega mišljenja. Otrok & družina, 1989, 39, št. 6, str. 4+45. [COBISS.SI-ID 97910016
226.  PICIGA, Darja. Narava, otroci in pamet. Otrok & družina, 1989, 39, št. 7, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 97909248
227.  PICIGA, Darja. Kakšno splošnoizobraževalno šolo potrebujemo?. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 5. avg. 1989, 45, št. 179, str. 26. [COBISS.SI-ID 111915008
228.  PICIGA, Darja. Visoko šolstvo v Sloveniji. Primorska srečanja, 2000, leto 24, št. 230, str. 443-446. [COBISS.SI-ID 6764337
229.  PICIGA, Darja. Lizbonska strategija, Finska in Slovenija : medkulturni dialog malo drugače. Ampak (Ljubl.), jun./jul. 2008, letn. 9, št. 6/7, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 256414208


Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote 
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 1. 4. 2012