DR. DARJA PICIGA

Striving for a better future

Sem doktorica psiholoških znanosti in delujem na področjih družbe znanja - vzgoja in izobraževanje ter znanost in tehnologija - več kot 30 let, od leta 2008 pa se posvečam tudi aktualnim vprašanjem trajnostnega razvoja, zlasti v povezavi s podnebnimi spremembami. Sem avtorica več knjig ter preko 100 objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkov. Uvrstila sem se med vodilne slovenske raziskovalce  kognitivnega razvoja ter vzgoje in izobraževanja. Od leta 1998 sem zaposlena v državni upravi.

 

Description: C:\Documents and Settings\DPiciga\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_6922.jpg

DARJA PICIGA
darja.piciga@hotmail.com
darja.piciga@gmail.com

I am an analyst, policy maker and manager in state administration, and expert on developing knowledge-based society, with a Ph.D. in Cognitive Developmental and Educational Psychology. I am the author of more than 100 scientific and professional publications. Recently I am responsible for climate change and sustainable development policies, particularly in areas connected to education, awareness and innovation.

 

Preko 15 let sem bila raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, ob tem pa še univerzitetna predavateljica in strokovnjakinja, in sicer na različnih družboslovnih področjih: kognitivni razvoj (vključno z razvojem znanstvenega mišljenja), učenje in poučevanje, pouk naravoslovja in matematike, osnovna in srednja šola, visoko šolstvo, primerjalne in evalvacijske študije, informacijska pismenost in bibliotekarstvo.  Pred 20 leti sem vodila neodvisno ekspertno skupino, ki je pripravila koncepcijo osnovne šole (objavljena v reviji Didakta, marec 1992).  

V 90. letih sem kritično opozarjala na slabosti reforme osnovne šole in leta 1998 s tem razlogom tudi postala svetovalka podpredsednika vlade Marjana Podobnika za to področje, leta 2000 pa predsednica Strateškega sveta za vzgojo in izobraževanje pri tedanjem ministru za šolstvo dr. Lovru Šturmu. V obdobju 1995 – 1999 sem vodila kurikularno prenovo gimnazij in sodelovala v Nacionalnem kurikularnem svetu. V letih 1999 – 2001 sem sodelovala tudi v Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.

Od leta 2001 sem na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (kasneje preoblikovano v MVZT) sodelovala pri pripravah na črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov in kasneje vodila izvajanje teh aktivnosti na ministrstvu. V tem času sem bila vključena tudi v pripravo nacionalnih strateških dokumentov in razvojnih programov za področje znanosti in tehnologije (oblikovanje znanstveno-tehnološke in inovacijske politike), delno tudi za področja visokega šolstva in informacijske družbe, kot so: Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Nacionalni raziskovalni in razvojni program, nacionalni program reform za izvajanje Lizbonske strategije. S sredstvi strukturne politike sem vzpostavila nov instrument znanstveno-tehnološke politike – raziskovalne centre odličnosti, in vodila njegovo izvajanje (2003 – 2009). V obdobju 2005 – 2009 sem bila vodja Službe za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v okviru katere so se izvajali tudi projekti raziskovalnih centrov odličnosti. 

Od marca 2010 do marca 2012 sem bila zaposlena v Službi Vlade RS za podnebne spremembe (SVPS) kot sekretarka v Sektorju za podnebne politike. S področjem podnebnih sprememb sem se pričela ukvarjati leta 2008 v okviru projekta Službe vlade za razvoj Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035. Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb. V okviru SVPS sem med drugim vodila pripravo dveh poročil o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, sodelovala pri pripravi Osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 (podnebne strategije) ter pri pripravi in izvajanju več komunikacijskih in izobraževalnih projektov. Sestavila sem Osnutek Strategije komuniciranja in izobraževanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju do leta 2050, ki je v javni razpravi.

I was previously head of the programme of 10 Research Centres of Excellence and Head of the Office for coordination of development policies and structural funds at the Ministry of Higher Education, Science and Technology.

In the nineties, I was one of the leading Slovenian experts on education and cognitive development, working at the Educational Research Institute in Ljubljana, and also in the forefront of a movement for education based on human values, informal leader of opposition against neo-liberal reform of primary and secondary education. During 1998 – 1999, I was Counsellor to the Deputy Prime Minister, and in 2000 Head of the Strategic Council for Education of the Republic of Slovenia.

Major research areas of my work in the period 1980 – 2000 were Cognitive Development, Learning and Teaching, Mathematics and Science Education, Information Literacy, Primary Education, Secondary Education, Higher Education, Comparative and Evaluation Studies in Education, Research and Development Policy. I am author or co-author of reports to international audience on education and R&D in Slovenia, such as:

  • Piciga, Darja. Secondary education in Slovenia, (Collection Education, Guide to secondary education in Europe). Strasbourg: Council of Europe Press, 1995.
  • Piciga, Darja, Lesjak, Igor: Technology Centres and Research Spin-offs as Two Pillars of RTD Policy in Slovenia. Report, presented at the Knowledge Economy Forum II, World Bank and Finland, Helsinki, March 2003.

My first professional tasks in the field of climate change and sustainable development have started in 2008, with fruitful participation in the project Development Scenarios for Slovenia to 2035 - Trends and opportunities in times of Climate Change. Since March 2010, I have prepared two reports on the implementation of the comprehensive Operational programme for the reduction of green-house gas emissions by 2012 of the Republic of Slovenia. I have  contributed to the preparation of the Draft Strategy for the transition of Slovenia to a low carbon society by 2050, and developed the Draft Strategy for communication and education on climate change and sustainable development by 2050.