DR. DARJA PICIGA

Striving for a better future

POVEZAVE:

Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035. Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb.
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/Scenariji2035_slo.pdf

Development Scenarios for Slovenia to 2050. Trends and opportunities in the times of climate change.
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/Scenariji2035_angl.pdf

Kako uresničiti vizijo Slovenije kot »zelene oaze«, Finance, 24.11.08
http://www.finance.si/230561/Kako-uresni%C4%8Diti-vizijo-Slovenije-kot

Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, Služba Vlade RS za podnebne spremembe, februar 2011 – marec 2012 http://www.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/